Tervetuloa upouusille kotisivuilleni

Ter­veh­dys teil­le ja ter­ve­tu­loa upo­uusil­le koti­si­vuil­le­ni. Ja KIITOS Ves­a­sen Har­ril­le, joka on nämä sivut teh­nyt ja käyt­tä­nyt sii­hen aikaan­sa vaik­ka kuin­ka pal­jon, mah­ta­vaa, että tämän alan asian­tun­ti­ja löy­tyy bän­dis­tä. Koti­si­vut on hyö­dyl­li­nen ja ter­ve­tul­lut uudis­tus, näkyy keik­ka­ka­len­te­ria ja muu­ta tar­peel­lis­ta ja aika näyt­tää, mitä kaik­kea kek­si­tään. Pien­tä jut­tua­kin sil­loin täl­löin voin tän­ne kirjoitella.

 

Mitä­pä tähän alkuun muu­ta kuin vähän kulu­nut­ta vuot­ta käy­mään läpi…alkuvuosi meni ihan tuon­ne kesään asti hyvin pit­käl­ti levy­pro­jek­tin mer­keis­sä. Kuten face­boo­kis­sa olen­kin pro­jek­tia valot­ta­nut moneen ker­taan, niin ras­kas oli hom­ma, sii­tä huo­li­mat­ta, että on todel­la etuoi­keu­tet­tua, että saa yleen­sä olla levyä teke­mäs­sä. Se ei ole itses­tään­sel­vää eikä auto­maat­tis­ta, joten edel­leen iso kii­tos myös Päi­vä Osa­keyh­tiöl­le jo kol­man­nen levyn kus­tan­ta­mi­ses­ta. Yhteis­työ ja yhteys meil­lä on toi­mi­nut koko tii­min kans­sa ihan mah­ta­vas­ti ja iha­niin per­soo­niin on levy­pro­jek­tien myö­tä saa­nut tutus­tua. Sain­pa tuos­sa levyn­julk­ka­ri­kei­kal­la Ääne­kos­ken Vapik­ses­sa hei­nä­kuus­sa oikein arvo­ni­men­kin Pit­kä­sen Mer­jal­ta, olen siis Päi­vän san­ka­ri ☺. En enää vain syn­ty­mä­päi­vi­nä, vaan Päi­vä Osa­keyh­tiön artis­ti­na aina, hie­no homma!

 

Mut­ta tosi­aan, levy­tyk­sen takia keik­kai­luun emme reven­neet alku­vuon­na, mut­ta kesäl­lä keik­kaa sit­ten teh­tiin ihan kii­tet­tä­väs­ti ja keik­kaa teh­tiin myös syk­syl­lä. Tätä kir­joit­taes­sa­ni on jou­lu­kon­ser­tit menos­sa. Saa näh­dä, mitä tule­va vuo­si tuo tul­les­saan. Uute­na jut­tu­na on se, että teen myös duo- keik­kaa pia­nis­ti Juho Lep­pä­sen kans­sa. Näin ollen keik­ka­jär­jes­tä­jä saa halu­tes­saan koko bän­din tai pie­nem­män kokoon­pa­non, joten tar­jon­ta tai­puu monen­lai­siin tilaisuuksiin.

Ilol­la ja innol­la koh­ti tule­via keik­ko­ja ja tule­vaa vuot­ta, olet sydä­mel­li­ses­ti ter­ve­tul­lut pai­kan­pääl­le. Jos musiik­kim­me saa yhtä­kin sydän­tä kos­ket­taa, se on paras­ta. Jee­sus sanoo ”ilman minua te ette voi mitään teh­dä”. Näin se on.

 

Siu­naus­ta päiviisi,

Mai­sa